News in Asia

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
 /  travel news / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

travel news

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในเขตอำเภอเมืองคาลูโอนีและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดินในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการขยายพื้นที่ 1,740 ไร่ศูนย์ตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2525 และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมชมฟาร์มฟรี 40 นาทีโดยผู้เชี่ยวชาญ มีต้นมะม่วงหิมพานต์ทุเรียนกล้วย 36 ต้นพวงหรีดส้มเขียวหวานข้าวหอมกรายและดอกไม้ขิงคบเพลิง

“ดินกรดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.7 ล้านไร่ทั่วประเทศไทยและ 40% อยู่ในภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 900,00 ไร่แล้ว ศูนย์วิจัยของเราดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยให้ฟาร์มในท้องถิ่นสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้มากขึ้นเช่นข้าวพัทลุงและข้าวหอมกราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเพื่อทำการวิจัยและคัดพันธุ์พืชสีม่วงและดอกไม้สีม่วงจำนวน 60 ชนิด